top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rikkert Dierfysiotherapie

Rikkert Dierfysiotherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86919903 en gevestigd in Delden.

 

Artikel 1 – Definities

 1. Rikkert Dierfysiotherapie: Rikkert Dierfysiotherapie, gevestigd te Delden, onder KvK nr. 86919901.

 2. Klant: degene met wie Rikkert Dierfysiotherapie een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Rikkert Dierfysiotherapie en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Dier: het bij Rikkert Dierfysiotherapie voor behandeling aangeboden dier. 

 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot het uitvoeren van de behandeling, of begeleiding en/of verzorging waartoe consument opdracht heeft gegeven. Hieronder valt het uitvoeren van het geven van behandeling in de vorm van bewegingstherapie, massagetherapie en fysische therapie, zoals beschreven in het artikel 1.1. van het Besluit diergeneeskundigen en het geven van advies m.b.t. bewegingsmanagement en voermanagement.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rikkert Dierfysiotherapie.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

 5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en zover van toepassing. Eveneens geldt dit andersom.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Rikkert Dierfysiotherapie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Rikkert Dierfysiotherapie hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rikkert Dierfysiotherapie te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Rikkert Dierfysiotherapie een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 4. Rikkert Dierfysiotherapie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Rikkert Dierfysiotherapie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Rikkert Dierfysiotherapie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 7. Indien consument niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen kan voldoen, is Rikkert Dierfysiotherapie gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat consument (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Rikkert Dierfysiotherapie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rikkert Dierfysiotherapie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Rikkert Dierfysiotherapie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rikkert Dierfysiotherapie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maan wordt gerekend. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rikkert Dierfysiotherapie.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Rikkert Dierfysiotherapie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rikkert Dierfysiotherapie op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rikkert Dierfysiotherapie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rikkert Dierfysiotherapie te betalen.

 

Artikel 6 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Artikel 7 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Rikkert Dierfysiotherapie te verrekenen met een vordering op Rikkert Dierfysiotherapie.

 

Artikel 8 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  2. Zaken van Rikkert Dierfysiotherapie die bij klant aanwezig zijn

  3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van Rikkert Dierfysiotherapie de polis van de verzekering ter inzage

 

Artikel 9 – Garantie

 1. Rikkert Dierfysiotherapie voert de diensten en werkzaamheden uit conform dein de branche geldende normen, zoals mede vastgesteld in het beroepscompetentieprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD). Tijdens de behandeling staat Rikkert Dierfysiotherapie in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak. Klant kan geen rechten ontlenen aan het ontbreken of uitblijven van het door de behandeling beoogde resultaat. Het door de behandeling beoogde resultaat is te allen tijde afhankelijk van diverse overige factoren, zoals voeding, huisvesting, sociaal contact, trainingsvormen, erfelijke kenmerken c.q. aandoeningen, waardoor nimmer de garantie kan worden gegeven dat het door de klant beoogde resultaat wordt bereikt. Desalniettemin zal Rikkert Dierfysiotherapie zich inspannen tot het verrichten van een behandeling waar het dier (op lange termijn) positief resultaat van zal ondervinden, een en ander voorts binnen de mogelijkheden en fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 2. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Rikkert Dierfysiotherapie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 3. Indien en voor zover Rikkert Dierfysiotherapie een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht waartoe zij zelf niet of niet voldoende gekwalificeerd is, zal zij klant hiervan op de hoogte stellen en klant doorverwijzen naar een specialist. Klant dient hier zelf verantwoording voor te nemen, alsmede voor het monitoren van de gezondheidstoestand van het dier en dient bij twijfel hierover een specialist in te schakelen.

 

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Rikkert Dierfysiotherapie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Rikkert Dierfysiotherapie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Rikkert Dierfysiotherapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst

 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Rikkert Dierfysiotherapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 5. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de overeenkomst kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna wordt 50% in rekening gebracht van het bedrag die vooraf door Rikkert Dierfysiotherapie is vastgesteld. 

 

Artikel 11 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Rikkert Dierfysiotherapie.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Rikkert Dierfysiotherapie de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Rikkert Dierfysiotherapie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. Rikkert Dierfysiotherapie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, ect.) op allen ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, ect. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rikkert Dierfysiotherapie (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

 

Artikel 13 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij artikel 12 overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000,-

  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000,-

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Rikkert Dierfysiotherapie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Rikkert Dierfysiotherapie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rikkert Dierfysiotherapie geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 15 – Klachten

 1. De klant dient een door Rikkert Dierfysiotherapie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@rikkertdierfysiotherapie.nl met als onderwerp ‘klacht’ of telefonisch via het bij de klant bekende telefoonnummer van Rikkert Dierfysiotherapie. 

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rikkert Dierfysiotherapie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Rikkert Dierfysiotherapie in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rikkert Dierfysiotherapie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 6. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Rikkert Dierfysiotherapie, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Rikkert Dierfysiotherapie en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

 7. Wanneer de in lid 1 genoemde gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de NVFD. Zij bieden de mogelijkheid voor bemiddeling door de klachtencommissie van de NVFD.

 

Artikel 17 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Rikkert Dierfysiotherapie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Rikkert Dierfysiotherapie verschuldigd zijn.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Rikkert Dierfysiotherapie

 1. Rikkert Dierfysiotherapie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Rikkert Dierfysiotherapie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Rikkert Dierfysiotherapie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Rikkert Dierfysiotherapie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 19 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Rikkert Dierfysiotherapie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 20 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rikkert Dierfysiotherapie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Rikkert Dierfysiotherapie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rikkert Dierfysiotherapie in verzuim is.

 3. Rikkert Dierfysiotherapie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rikkert Dierfysiotherapie kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rikkert Dierfysiotherapie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Rikkert Dierfysiotherapie kan worden toegerekend in een van de wil van Rikkert Dierfysiotherapie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rikkert Dierfysiotherapie kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Rikkert Dierfysiotherapie 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rikkert Dierfysiotherapie er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Rikkert Dierfysiotherapie is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Rikkert Dierfysiotherapie en de consument verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen is het kader van de overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de overeenkomst of waarvan men rederlijkwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en geldt tevens voor alles wat tijdens de afspraak is besproken.

 2. Indien Rikkert Dierfysiotherapie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Rikkert Dierfysiotherapie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Rikkert Dierfysiotherapie niet gehouden tot enige schadevergoeding en is consument niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Rikkert Dierfysiotherapie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rikkert Dierfysiotherapie zoveel mogelijk voorf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rikkert Dierfysiotherapie is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

bottom of page